Hnutí Život z. s. Sídlo spolku: Bělohorská 3, 301 00 Plzeň Předseda
Martin Klewar
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
tel.: 721 288 396 e-mail: priroda@hnutizivot.cz webové stránky: www.hnutizivot.cz

Metodiky

Spolupráce s přírodou: ohrožení / ochrana, monitoring, management

Oproti módnímu trendu ochrany přírodních procesů, který se stal doktrínou, jež přerostla ve zločinnou ideologii rozsáhlé a rychlé bezzásahové "výroby pralesové divočiny" v kulturních biotopech, za současně vzrůstajících stresových faktorů klimatických změn, která postrádá holistický přístup, sleduje jen adaptaci, příp. mitigaci uhlíkové stopy pouze při spalování fosilních paliv (žel intenzivně podporovaný současným MŽP, AOPK, Hnutím DUHA a kariérními ideology, ale i EU), takže dochází k fatálnímu rozvratu environmentální / ekologické udržitelnosti ČR, díky neznalosti přírodních zákonitostí a principů

      Chvalšinské Předšumaví - vzor pro NP Šumava

Asanace kůrovce

Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů

      Podpora hmyzu a motýlů

Zachování genofondu horských luk

Obnova tůní v krajině

      Agroenvironmentální opatření - NV 242/04 Sb.

      Agroenvironmentální opatření - NV 79/07 Sb.

Krajinné prvky v zemědělské krajině 1

Krajinné prvky v zemědělské krajině 2

      Agrolesnictví

Ekosystémový asistenční management biotopů ČR:

Chytrý M. (ed.): Vegetace ČR 1 Travinná a keříčková, 2 - Ruderální, plevelová, skalní a suťová, 3 Vodní a mokřadní, Academia Praha 2009 - 2011

Ekologická stabilita

Boj s kůrovcem